دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

چهارشنبه 15 مهر 1394

سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

برای استفاده از خدمات اینترنت دانشگاه با همراه داشتن اصل و کپی کارت دانشجویی از تاریخ 94/7/4 به گروه انفورماتیک واقع در پردیس مرکزی (خیابان شهید بهشتی) و یا سالن مرکزی رایانه واقع در ساختمان نظری پردیس دانشگاه مراجعه نمایید.