دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

چهارشنبه 11 شهريور 1394

سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی

 قابل توجه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

انتخاب واحد نیمسال اول سایل تحصیلی 95-1394 بر اساس تقویم آموزشی اعلام شده از تاریخ 7/6/94 لغایت 10/6/94 می باشد، ضروری است کلیه دانشجویان در تاریخ های اعلام شده با مراجعه به سایت آموزش نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.