دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سردر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سردر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

جنگل های زیبای گلستان، سرمایه ملی ایران

جنگل های زیبای گلستان، سرمایه ملی ایران

سرفراز باشی میهن من

سرفراز باشی میهن من

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
يكشنبه 5 بهمن 1393

سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

قابل توجه کاربران محترم

با توجه به انتقال DNS ها به مرکز انفورماتیک دانشگاه ممکن است

تا چند روز اختلالاتی در نرم افزارها و سایت ها مشاهده شود.