دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 7 شهريور 1394

سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی

قابل توجه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394 بر اساس تقويم آموزشي اعلام شده از تاريخ 7/6/94 لغايت 10/6/94 مي باشد؛ كليه دانشجويان موظفند از تاريخهاي اعلام شده با مراجعه به سايت دانشگاه نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند