دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 27 آذر 1393

تلفن ها

عنوان مسوولیت نام و نام خانوادگی آدرس الكترونيكی شماره های تماس
رياست
ریاست دانشگاه  دکتر علی نجفی نژاد  najafinejad@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 315، مستقیم: 32224080 ، نمابر: 32227867
مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی  عبدالغفور یوری  youri_gh@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 315، مستقیم:2221418-2224080 ، نمابر:2227867
اداره کل شاهد و ایثارگران  دکترحمیدرضا رضایی  rezaei@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 336-250-487، مستقیم: 2245883، نمابر: 2245883
دفتر نظارت و ارزیابی  دکتر سعید گرگین   nezaratedu@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 382، مستقیم: 2251705 ، نمابر: 2251705
معاونت آموزشي و تحصيلات تكمیلی
معاونت آموزشي و تحصيلات تكمیلی  دکتر افشین سلطانی  afshin.soltani@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی 443 ، مستقیم: 322299013، نمابر: 32251703
مدیر امور آموزشی  دکتر مهدی مفتاح هلقی  meftah@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی 418 ، مستقیم: 32229901 ، نمابر: 32251703
مدیر تحصیلات تکمیلی  دکتر سید حامد میرکریمی  mirkarimi@gau.ac.ir   شماره های تماس: داخلی 494 ، مستقیم: 2251708 3، نمابر: 32251703
معاونت اداري و مالي
معاونت پشتیبانی و توسعه  دکتر سرالله گالشی  galeshi@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 330، مستقیم: 2251673 3، نمابر: 32245960
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری  دکتر افشین عادلی  afshinadeli@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 322، مستقیم: 2235016 3، نمابر: 32235016
مدیر امور اداری  محمود نیک پیام  nikpayam@gau.ac.ir   شماره های تماس: داخلی: 323، مستقیم: 2251673 3، نمابر: 32245960
مدیر مالی  مهندس سید غلامرضاموسوی  gh.mosavi@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 378، مستقیم: 2245967 3، نمابر: 32245967
معاونت پژوهش و فناوري
معاونت پژوهشی و فناوري  دکتر ابوالقاسم خزاعیان  khazaeian@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 300، مستقیم: 2242438 3، نمابر: 32225989
مدیر امور پژوهشی  محمدرضا ایمانپور  imanpoor@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 286، مستقیم: 2242439 3، نمابر: 32225989
مدیر امور فناوری و کارآفرینی  دکتر مرتضی خمیری  khomeiri@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 415، مستقیم: 2269320 ، نمابر: 2269320
دفتر مجلات  دکتر فرهاد خرمالی  fkhormali@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 476، مستقیم: 2229023، نمابر: 2229023
گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای  دکتر بهنام کامکار  kamkar@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 510، مستقیم: 2245574 ، نمابر: -
مدیر امور بین الملل  دکتر مهدی کاشانی نژاد  kashani@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 415، مستقیم: 2269320 ، نمابر: 2269320
معاونت دانشجويي
معاونت دانشجویی  دكتر ابوطالب هزارجريبي    شماره های تماس: داخلی: 402، مستقیم: 4452300 ، نمابر: 4452301
دانشكده ها
دانشکده شیلات و محیط زیست  دکتر امیر سعدالدین  amir.sadoddin@gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم: 4427040
سرپرست دانشکده علوم جنگل  دکتر شعبان شتائی  shataee@gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم: 4427050
دانشکده تولیدگیاهی  دکتر خدایار همتی  kh_hematti@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: ، مستقیم: 4425655 ، نمابر: 4420981
دانشکده صنایع غذایی  دکتر یحیی مقصودلو  y.maghsoudlou@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: ، مستقیم: 4426432 ، نمابر: 4426432
دانشکده علوم دامی  دکتر یوسف جعفری آهنگری   jafari@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 208، مستقیم: 4440093 ، نمابر: 4440093
سرپرست دانشکده مهندسی آب و خاک  دکتر یحیی مقصودلو  y.maghsoudloo@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 220، مستقیم: 4426432 ، نمابر: 4426432
undefined  دکتر یحیی مقصودلو  y.maghsoudloo@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 220، مستقیم: 4426432 ، نمابر: 4426432
دانشکده مرتع و آبخیزداری  دکتر امیر سعدالدین  amir.sadoddin@gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم: 4427040
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ  دکتر شعبان شتائی  shataee@gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم: 4427050
معاونت فرهنگی
معاونت فرهنگی و اجتماعی  دکتر مهدی کاشانی نژاد  kashani@gau.ac.ir  0171-4452305 0171-4452306
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی  دکتر احمد عابدی سروستانی  abedi@gau.ac.ir   0171-4452305
مدیر حمایت و پشتیبانی  دکتر علیرضا علی عرب  aliarab@gau.ac.ir   0171-4452305