دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 26 آذر 1396

 مرتبه علمی
پست الکترونیک
 سرالله گالشی  استاد  galeshi@gau.ac.ir  
 افشین سلطانی  استاد   afshin.soltani@gau.ac.ir  
بهنام کامکار  دانشیار  kamkar@gau.ac.ir  
 ابراهیم زینلی  استادیار  e.zeinali@gau.ac.ir  
 فرشید قادری فر  استادیار   akramghaderi@gau.ac.ir  
 جاوید قرخلو  استادیار gherekhloo@gau.ac.ir  
 حسین کاظمی    استادیار
 آسیه سیامرگویی    استادیار
 محمد حسین قربانی  مربی m.ghorbani@gau.ac.ir