دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 7 فروردين 1394
 رديف  نام و نام خانوادگي
 مرتبه علمي
 سمت
 1  دكتر ابراهيم زينلي
 استاديار  مدير گروه زراعت
 2  دكتر سر الله گالشي
 استاد
 3  دكتر افشين سلطاني
 استاد
 4  دكتر بهنام كامكار
 دانشيار
 5  دكتر جاويد قرخلو
 استاديار
6
دكترفرشيد قادري فر
استاديار