دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

چهارشنبه 11 آذر 1394

تلفن ها

عنوان مسوولیت نام و نام خانوادگی آدرس الكترونيكی شماره های تماس
رياست
ریاست دانشگاه  دکتر علی نجفی نژاد  najafinejad@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 208، مستقیم: 32224080 ، نمابر: 32227867
مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی  عبدالغفور یوری  youri_gh@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 202، مستقیم:32221418-32224080، نمابر:32227867
اداره کل شاهد و ایثارگران  دکتر ولی الله جعفری  Jafariv@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 336-250-487، مستقیم: 32245883، نمابر: 32245883
دفتر نظارت و ارزیابی  دکتر محمدرضا محبوبی   nezaratedu@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 251، مستقیم:32222929 ، نمابر: 32222929
معاونت آموزشي و تحصيلات تكمیلی
معاونت آموزشي و تحصيلات تكمیلی  دکتر افشین سلطانی  afshin.soltani@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی 304، مستقیم: 322299013، نمابر: 32251703
مدیر امور آموزشی  دکتر سید اسماعیل رضوی  razavi@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی 303، مستقیم: 32229901 ، نمابر: 32251703
مدیر تحصیلات تکمیلی  دکتر محمد قربانی  m.ghorbani@gau.ac.ir   شماره های تماس: داخلی 305، مستقیم: 2251708 3، نمابر: 32251703
معاونت اداري و مالي
معاونت پشتیبانی و توسعه  دکتر سرالله گالشی  galeshi@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 211، مستقیم: 2251673 3، نمابر: 32245960
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری  دکتر فرهاد شیرانی بیدآبادی  afshinadeli@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 216، مستقیم: 2235016 3، نمابر: 32235016
مدیر امور اداری  محمود نیک پیام  nikpayam@gau.ac.ir   شماره های تماس: داخلی: 213، مستقیم: 2251673 3، نمابر: 32245960
مدیر مالی  محمد کاظم اسلامی    شماره های تماس: داخلی: 226، مستقیم: 2245967 3، نمابر: 32245967
معاونت پژوهش و فناوري
سرپرست معاونت پژوهشی و فناوري  دکتر محمد هادی معیری  moayeri@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 330، مستقیم: 2242438 3، نمابر: 32225989
مدیر امور پژوهشی  دکتر محمدرضا ایمانپور  imanpoor@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 286، مستقیم: 2242439 3، نمابر: 32225989
مدیر امور فناوری و کارآفرینی  دکتر مرتضی خمیری  khomeiri@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 287، مستقیم: 32269320 ، نمابر: 32269320
دفتر مجلات  دکتر فرهاد خرمالی  fkhormali@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 249، مستقیم: 2229023، نمابر: 2229023
گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای  دکتر بهنام کامکار  kamkar@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 265، مستقیم: 2245574 ، نمابر: -
مدیر امور بین الملل      شماره های تماس: داخلی: 283، مستقیم: 2269320 ، نمابر: 2269320
معاونت دانشجويي
معاونت دانشجویی  دكتر ابوطالب هزارجريبي    شماره های تماس: داخلی: 402، مستقیم: 32452300 ، نمابر: 32452301
سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره      
دانشكده ها
دانشکده شیلات و محیط زیست  دکتر امیر سعدالدین  amir.sadoddin@gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم: 32427040
سرپرست دانشکده علوم جنگل  دکتر شعبان شتائی  shataee@gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم: 32427050
دانشکده تولیدگیاهی  دکتر خدایار همتی  kh_hematti@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: ، مستقیم: 32425655 ، نمابر: 32420981
دانشکده صنایع غذایی  دکتر یحیی مقصودلو  y.maghsoudlou@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: ، مستقیم: 32426432 ، نمابر: 32426432
دانشکده علوم دامی  دکتر یوسف جعفری آهنگری   jafari@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 208، مستقیم: 32440093 ، نمابر: 32440093
سرپرست دانشکده مهندسی آب و خاک  دکتر یحیی مقصودلو  y.maghsoudloo@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 220، مستقیم: 32426432 ، نمابر: 32426432
undefined  دکتر یحیی مقصودلو  y.maghsoudloo@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 220، مستقیم: 32426432 ، نمابر: 32426432
دانشکده مرتع و آبخیزداری  دکتر امیر سعدالدین  amir.sadoddin@gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم: 32427040
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ  دکتر شعبان شتائی  shataee@gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم: 32427050
معاونت فرهنگی
معاونت فرهنگی و اجتماعی  دکتر مهدی کاشانی نژاد  kashani@gau.ac.ir  0171-32452305 0171-32452306
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی  دکتر محسن حسینعلی زاده     0171-32452305
مدیر حمایت و پشتیبانی  دکتر علیرضا علی عرب  aliarab@gau.ac.ir   0171-32452305