دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 26 دي 1396

                            Ali Najafinejad (Ph. D)

                            Associate Professor

                            E-mail: najafinejad@gau.ac.ir

                            Tel: +98 171 2224080

                            Fax: +98 171 2227867
University President since establishment

 Mohammad Abedi
1957-1961
 Naser Mojtahedi
1961-1963
 Morteza Khavari
1963-1967
 Mahmood Heidarbeigi
1968-1972
 Morteza Khavari
1972-1977
 Mahmood Hamedanchi
1978-1979
 Hasan Dorostkar
1979
 Nosratollah Rafatnia
1979-1980
 Alireza Talaee
1980-1981
 Mohsen Mohseni Saravi
1981-1982
 Hosein Resalati
1982-1983
 Mohsen Mohseni Saravi
1983-1985
 Abolghasem Kamali
1985-1986
 Ali Akbar Enayati
1986-1994
 Mohsen Mohseni Saravi
1994-1998
 Noor Mohamad Torbatinejad
1998-2002
 Abdolhosein Taheri
2002-2006