دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 30 آبان 1396
مطالعه‌ي عوامل مؤثر بر آبشستگي موضعي اطراف آبشکن‌ها
مطالعه آب‌شستگي موضعي اطراف آب‌شكن‌ها با استفاده از ميكرومدل
: حداكثر عمق آب‌شستگي موضعي پايين‌دست جريان تركيبي سرريز و دريچه