دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 26 دي 1396
ساخت پانل چند سازه از کاه گندم و برنج و خرده چوب
تقويت خواص چوب سبک پالونيا از طريق افزايش دانسيته
تولید تانن از پوست درختان به‌منظور استفاده در رزین‌ها
بررسی ساخت نانو بیوکامپوزیت سلولز باکتریایی- سیلیکا