دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 6 اسفند 1396

طراحی و ساخت شیکر با کارکرد مداوم

بررسی عوامل موثر برداشت مکانیزه زیتون در استان گلستان
طراحی و روش ساخت مدل تریلر جمع‌آوری میوه
طراحی و ساخت دستگاه تولید میدان مغناطیس متناوب و مستقیم