دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 6 اسفند 1396
جداسازی و اندازه‌گیری میزان تولید هورمون رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن مولکولی در جدایه‌های باکتریazuspirillum spp از گندمهای استان گلستان
تهیه مایه تلقیح azotobacter spp برای افزایش رشد گیاهان زراعی
تهيه مايه تلقيح Pseudomonas fluorescensاز باکتری‌های تولیدکننده سیدروفور