دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 26 دي 1396
اثر استفاده از مخلوط کاغذ روزنامه و مجله بازیافتی و الیاف شیشه بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی‌پروپیلن- مخلوط الیاف روزنامه و مجله بازیافتی و الیاف شیشه