دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

چهارشنبه 1 آذر 1396
شبیه‌سازی جریان در مقاطع مرکب به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی