دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 5 اسفند 1396
شبیه‌سازی جریان در مقاطع مرکب به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی