دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 6 اسفند 1396
طبقه‌بندی تیپ‌های جنگل لوه با استفاده از داده‌های ASTER

بررسي امكان تهيه نقشه پراكنش تيپ بلوط در جنگل لوه با استفاده از تصاوير سنجنده ETM+