دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 6 اسفند 1395

دفتر طرح های عمرانی

1. مهندس صفریان- مشاور رئیس دانشگاه در طرح های عمرانی

2. مهندس نور محمد ایری کارشناس طرحهای عمرانی

3. مهندس مرتضی خرسند- کارشناس طرحهای عمرانی

4. مهندس اشکان کاظمیان- کارشناس طرحهای عمرانی