دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 26 آذر 1396


دکتر علی نجفی نژاد

سمت: ریاست دانشگاه،  دانشیار و عضو هیات علمی گروه آبخیز داری و مدیریت مناطق بیابانی

شماره تماس : 32224080 دورنگار :32227867

آدرس پست الکترونیک: najafinejad@gau.ac.ir

najafinejad@gmail.com