دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 9 ارديبهشت 1396

روابط عمومی

1. سید کمال میرشمسی کارشناس و مسئول روابط عمومی

2. محمد رضاهادی نژاد کارمندروابط عمومی و مسئول سالن ها(شهید مطهری و سالن رشد)

3. امید تجری- کارمند روابط عمومی و مسئول سالن ها( تالار خلیج فارس و سالن شهید چمران و شهید شهریاری)