دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 26 آذر 1396

قابل توجه کاربران محترم دانشگاه

با توجه به فیبر برگردان مخابرات، از شنبه شش آبان ماه به مدت سه روز اختلال و قطعی در شبکه اینترنت دانشگاه بوجود خواهد آمد.