دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 2 شهريور 1396

با توجه به جا به جایی رک واقع در ساختمان نظری جهت اجرای پروژه اتاق سرور مرکزی، دسترسی به اینترنت و اینترانت از ساعت 10:30 صبح 96/1/29 لغات فردا 96/1/30 قطع خواهد شد.