دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 9 ارديبهشت 1396
 رديف  نام و نام خانوادگي
 مرتبه علمي
 سمت
 1  دكتر ابوالقاسم شريف زاده
 استاديار
 2  دكتر محمد رضا محبوبي
 استاديار
3
دكتر احمد عابدي سروستاني
استاديار

مدير گروه ترويج و آموزش كشاورزي