دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 26 آذر 1396
 رديف  نام و نام خانوادگي
 مرتبه علمي
 سمت
 1  دكتر فرهاد شيراني بيدآبادي
 استاديار
 2  دكتر رامتين جولايي
 استاديار
3
 دكتر فرشيد اشراقي
 استاديار مديرگروه اقتصاد كشاورزي
4
دكتر علي كرامت زاده
استاديار