دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 2 شهريور 1396

برای برقراری ارتباط با سالن مرکزی رایانه واقع در ساختمان نظری با شماره گویا 32430523 و داخلی 342 یا خط مستقیم 32437610 تماس بگیر