دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 2 شهريور 1396

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیر بنای اقتصاد مقاومتی