دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 28 مهر 1396

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیر بنای اقتصاد مقاومتی