دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

چهارشنبه 29 دي 1395

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیر بنای اقتصاد مقاومتی