طی پژوهشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد؛ ارزیابی تقارن قیمت و میزان انحصار در بازار واردات گوشت قرمز ایران


محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی پژوهشی که با هدف ارزیابی عملکرد دولت در واردات و تامین گوشت قرمز کشور انجام شد به ارزیابی تقارن قیمت و همچنین میزان انحصار در بازار واردات گوشت قرمز ایران پرداختند.

 نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان داد انتقال قیمت متقارن در کوتاه مدت و بلند مدت نشانه عملکرد نسبتا درست در زمینه واردات گوشت قرمز توسط دولت بوده که با افزایش یا کاهش در قیمت گوشت قرمز وارداتی، با یک شدت و سرعت وارد بازار داخلی می‌شود.

همچنین تمرکز بازار بالای دو کشور برزیل و امارات متحده در بازار گوشت قرمز ایران شناسایی گردید و بنابراین پیشنهاد شد تا تعداد کشورهای طرف معامله افزایش یابد.

گفتنی است: این پایان‌نامه توسط فاطمه آزادبر، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته سیاست و توسعه کشاورزی با عنوان «بررسی عدم تقارن قیمت در بازار واردات گوشت قرمز ایران» با راهنمایی دکتر فرشید اشراقی و مشاوره دکتر علی کرامت‌زاده و دکتر رامتین جولایی انجام شد.

 تاریخ ارسال رویداد :   25 دی 1400 - 10:30
 تعداد بازدید :   134
 مکان برگزاری :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان