تقویم آموزشی

29 دی 1400

پایان امتحانات

18 دی 1400

شروع امتحانات

15 دی 1400

پایان کلاس ها

15 آذر 1400

آخرین مهلت حذف تک درس

06 مهر 1400

حذف و اضافه از تاریخ 1400/07/06 تا 1400/07/07

27 شهریور 1400

شروع کلاس ها

24 شهریور 1400

انتخاب واحد با تاخیر از تاریخ 1400/06/24 تا 1400/06/26

23 شهریور 1400

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 99 (نیمسال اول)

22 شهریور 1400

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 98 (نیمسال اول)

21 شهریور 1400

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 97 و ماقبل (نیمسال اول)