مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی


مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر علی حاجی بگلو

عضو هیات علمی و استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه

تلفن: 32221525-017          داخلی 212

پست الکترونیکی: alihajibeglou@gmail.com

مسئول دفتر حوزه ریاست دانشگاه

هادی آمر

تلفن: 32224080-017          داخلی 253

پست الکترونیکی: hd.amer@yahoo.com

مسئول روابط عمومی دانشگاه

سیدکمال میرشمسی

تلفن: 32231003-017     32437604-017

پست الکترونیکی: mirshamsi@gau.ac.ir

کارشناس حوزه ریاست

روح اله مهدوی

تلفن: 32224080-017          داخلی 253

فکس: 32227867-017

پست الکترونیکی: ruhimahdavi702@gmail.com

کارشناس و مسئول دفتر مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

زهرا الازمنی

تلفن: 32221525-017          داخلی 212

فکس: 32225072-017

پست الکترونیکی: alazmani.zahra14@gmail.com

مسئول دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه

لیلا جلیلی

تلفن: 32221525-017          داخلی 204  تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 آبان 1401 - 09:40