تقویم آموزشی نيمسال اول 1401 - 1400


 

تاريخ

عنوان

ترم

رديف

1400/06/21

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 97 و ماقبل

نيمسال اول 1401 - 1400

1

1400/06/22

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 98

نيمسال اول 1401 - 1400

2

1400/06/23

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 99

نيمسال اول 1401 - 1400

3

1400/6/24 , 25, 26

انتخاب واحد با تاخیر

نيمسال اول 1401 - 1400

4

1400/06/27

شروع کلاس ها

نيمسال اول 1401 - 1400

5

1400/07/07, 6

حذف و اضافه

نيمسال اول 1401 - 1400

6

1400/09/15

آخرین مهلت حذف تکدرس

نيمسال اول 1401 - 1400

7

1400/10/15

پایان کلاس ها

نيمسال اول 1401 - 1400

8

1400/10/18

شروع امتحانات

نيمسال اول 1401 - 1400

9

1400/10/29

پایان امتحانات

نيمسال اول 1401 - 1400

10  تاریخ آخرین بروزرسانی : 23 شهریور 1400 - 13:37